Sällskapets medlem Maija Räihä kör med Viktoria-vagn som är tillverkad i St. Petersburg på Nobels vagnsfabrik.

Bli medlem nu!

De som anser att våra strävanden är riktiga och viktiga kan stöda sällskapet bl.a. genom att nu bli medlem. Det går enkelt genom att inbetala den första kombinerade inskrivnings- och årsavgiften om 30 euro till konto FI1940550010607550. Familjemedlemsavgiften är 15 euro.

Samfund och organisationer kan bli medlem genom att till kontot inbetala 40 euro.

Personer som betalat sin medlemsavgift återfinns på sällskapets medlems- och postningslista och får framöver sällskapets cirkulär och meddelanden och blir kallad till sällskapets möten och exkursioner.

OBS! Separat inbetalningskort för medlemsavgiften kommer ej och därför är denna betalningsuppmaning grundläggande för sällskapets medlemsregister. Vid betalningen bör namn och adress jämte e-postadress utskrivas tydligt.